نشریه سیوان

(( ماهنامه خبری.تحلیلی.آموزشی.پژوهشی.فرهنگی.علمی.مهندسی.صنعتی ))

مطالب مربوط به رئيس اداره تأسيسات معاونت معماري و شهرسازي شهرداري شيراز

اهميت تأسيسات در صنعت ساخت و ساز   مهندس رشيد پناهي کارشناس ارشد مهندسي مکانيک  رئيس اداره تأسيسات معاونت معماري و شهرسازي شهرداري شيراز ساخت و ساز

اهميت تأسيسات در صنعت ساخت و ساز مهندس رشيد پناهي کارشناس ارشد مهندسي مکانيک رئيس اداره تأسيسات معاونت معماري و شهرسازي شهرداري شيراز

اهميت تأسيسات در صنعت ساخت و ساز مهندس رشيد پناهي کارشناس ارشد مهندسي مکانيک رئيس اداره تأسيسات معاونت معماري و شهرسازي شهرداري شيراز

تبلیغات