نشریه سیوان

(( ماهنامه خبری.تحلیلی.آموزشی.پژوهشی.فرهنگی.علمی.مهندسی.صنعتی ))

مهندس محمد جواد زاده-گاراژ ایران پیما

482 0

مهندس محمد جواد زاده از مرمت بنای فاخر ایران پیما اولین ساختمان دو طبقه شیراز در زمان پهلوی اول می گوید.

ارسال نظر

تبلیغات