نشریه سیوان

(( ماهنامه خبری.تحلیلی.آموزشی.پژوهشی.فرهنگی.علمی.مهندسی.صنعتی ))

مصاحبه با پروفسور علی خیرالدین

809 0

آرماتور بندی ها باید به سمت و سوی پیش ساخته شدن حرکت کند.

ارسال نظر

تبلیغات